Το μέγεθος της εταιρείας, η κερδοφορία, η ρευστότητά της, η μόχλευση, ο ρυθμός μεταβολής των χρεών της προς Ταμεία – Εφορία, η ανταπόκρισή της στις ειδοποιήσεις των Ταμείων και της Εφορίας και η ένταξη ή μη σε διακανονισμό εξόφλησης των χρεών της είναι νέα κριτήρια που προβλέπει ρητά το τεχνικό Μνημόνιο της συμφωνίας για τη 2η αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των οφειλετών από τα Ταμεία και την Εφορία θα έχει στο επίκεντρό της δύο πεδία.

Το πρώτο, θα είναι “οικονομικές δυνατότητες” των οφειλετών. Σε αυτό το πεδίο εντάσσονται τα τέσσερα πρώτα κριτήρια (μέγεθος της εταιρείας, κερδοφορία, ρευστότητα, μόχλευση).

Το δεύτερο πεδίο της αξιολόγησης θα αφορά την “επιθυμία” τους να πληρώσουν  τα χρέη τους. Στο πεδίο αυτό εντάσσονται τα τρία τελευταία κριτήρια (ρυθμός μεταβολής χρεών, ανταπόκριση στις ειδοποιητήρια, ένταξη σε ρύθμιση).

Η διαδικασία αυτή θα αφορά καταρχάς τους μεγαλοοφειλέτες, αλλά θα επεκταθεί αργότερα γενικότερα σε όλους τους οφειλέτες.

Αναλυτικά τα επτά σημεία 

Τα επτά κριτήρια αξιολόγησης όσων ελευθέρων επαγγελματιών (αυτοαπασχολουμένων ή εργοδοτών) χρωστούν στα ασφαλιστικά ταμεία και την Εφορία έχουν ως ακολούθως:

1) Αξία πωλήσεων

Το μέγεθος της εταιρείας θα μετρηθεί από τις πωλήσεις της κατά τα τελευταία τρία έτη πριν από την αξιολόγηση.

2) Ποσοστό κερδοφορίας

Η κερδοφορία της επιχείρησης θα μετρηθεί από το ποσοστό των κερδών προ φόρων επί του τζίρου.

3) Ρευστότητα

Η ρευστότητα θα μετρηθεί από το ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με το βραχυπρόθεσμο χρέος της επιχείρησης.

4) Μόχλευση

Η μόχλευση θα μετρηθεί από το ποσοστό του χρέους επί των κερδών προ φόρων ή επί του μετοχικού κεφαλαίου.

5) Μεταβολές χρέους

Οι μεταβολές του χρέους θα εξεταστούν με βάση τις ποσοστιαίες αυξήσεις ή μειώσεις των συνολικών ληξιπροθέσμων οφειλών προς τα Ταμεία και την Εφορία.

6) Ανταπόκριση στις ειδοποιήσεις

Η ανταπόκριση προς την ΑΑΔΕ και το ΚΕΑΟ θα “μετράται” ανάλογα με το πόσο συχνά και πόσο γρήγορα ένας οφειλέτης ανταποκρίνεται στα ειδοποιητήρια των παραπάνω φορέων, στόχος των οποίων είναι η εξόφληση των χρεών του.

7) Διακανονισμός

Η ΑΑΔΕ και το ΚΕΑΟ θα εξετάζουν το αν ένας οφειλέτης έχει ενταχθεί σε κάποια ρύθμιση εξόφλησης των ληξιπροθέσμων χρεών τους προς την Εφορία και στα Ταμεία, αλλά και αν τηρεί αυτήν τη ρύθμιση.

Οι εισφορές στην ΑΑΔΕ

Όλη η διαδικασία ταυτόχρονης αξιολόγησης των οφειλετών τόσο προς την Εφορία και τα Ταμεία εντάσσεται στο όλο πλάνο συγχώνευσης των μηχανισμών είσπραξης των εισφορών στους μηχανισμούς είσπραξης των φόρων, το οποίο υπαγορεύεται ρητά από το συμπληρωματικό Μνημόνιο.

Η υλοποίηση αυτής της μνημονιακής δέσμευσης θα σηματοδοτήσει τη μεταφορά ολόκληρου του τμήματος εσόδων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) από ασφαλιστικές εισφορές στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), επισημαίνουν αρμόδια κυβερνητικά στελέχη.

Το Μνημόνιο αναφέρει πως έπρεπε μέχρι τέλος του περασμένου μήνα να είχε ετοιμαστεί ένα πόρισμα, το οποίο θα περιέγραφε τα βασικά χαρακτηριστικά, τα βήματα και τα χρονοδιαγράμματα της συγχώνευσης των μηχανισμών είσπραξης εισφορών στην ΑΑΔΕ. Η διαδικασία αυτή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους.

Ωστόσο, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του “Κεφάλαιο”, το πόρισμα αυτό δεν είναι ακόμα έτοιμο.

 Στο μεταξύ, μέχρι αρχές Οκτωβρίου, πρέπει να είναι έτοιμο το “λογισμικό” με βάση το οποίο θα γίνει ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών των μη μισθωτών (ελευθέρων επαγγελματιών, αυταπασχολούμενων, αγροτών) με βάση το καθαρό εισόδημα που δηλώνουν για το 2016.

Πηγή: Κεφάλαιο