Μια νέα σειρά τριμηνιαίων στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (TLTRO-III) δρομολογεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζαπροκειμένου να αντιμετωπίσει την οικονομική επιβράδυνση της Ευρωζώνης.

Η ΕΚΤ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα ξεκινήσει τις στοχευμένες πράξεις -η κάθε μία με ορίζοντα ωρίμανσης τα δύο χρόνια- το Σεπτέμβριο του 2019 και θα τις ολοκληρώσει τον Μάρτιο του 2021.

Αυτές οι νέες πράξεις θα συμβάλουν στη διατήρηση των ευνοϊκών όρων χορήγησης τραπεζικών δανείων και στην ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής, αναφέρει η κεντρική τράπεζα σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα.

Στο πλαίσιο του TLTRO-III, οι αντισυμβαλλόμενοι  θα έχουν τη δυνατότητα να δανειστούν ποσό ως το 30% του υπολοίπου των επιλέξιμων δανείων στις 28 Φεβρουαρίου 2019 με επιτόκιο συνδεδεμένο με το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης σε όλη τη διάρκεια κάθε πράξης. Όπως το τρέχον πρόγραμμα TLTRO, το νέο πρόγραμμα TLTRO-III θα ενσωματώνει κίνητρα προκειμένου οι πιστωτικές συνθήκες να παραμένουν ευνοϊκές, αναφέρει η κεντρική τράπεζα.

Παράλληλα, η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι οι πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος θα διενεργούνται ως δημοπρασίες σταθερού επιτοκίου και πλήρη κατανομή για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο και τουλάχιστον μέχρι τη λήξη της περιόδου τήρησης των ελάχιστων αποθεματικών που θα ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2021.

Η κεντρική τράπεζα ανακοίνωσε ταυτόχρονα ότι το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και -0,40% αντιστοίχως.

Πιο μακριά η αύξηση των επιτοκίων

Η κεντρική τράπεζα αναφέρει ακόμα πως το Δ.Σ. αναμένει ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά τους επίπεδα τουλάχιστον μέχρι και το τέλος του 2019 και πάντως για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της διαρκούς σύγκλισης του πληθωρισμού προς επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα.

Στην προηγούμενη ανακοίνωση (Ιανουάριος 2019 ) η ΕΚΤ ανέφερε ότι περιμένει τα επιτόκια να παραμείνουν αμετάβλητα μέχρι και το καλοκαίρι του 2019.

Τέλος, σημειώνει ότι σχεδιάζει να συνεχίσει να επανεπενδύει, πλήρως, τα ποσά από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme – APP) κατά τη λήξη τους για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και πάντως για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας και ενός διευκολυντικού, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής.

Δημήτρης Στόλης