Δείτε εδώ το Νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας_26-3-2019 (καθαρό) (με νομοτεχνική)

Θα «κουρεύεται» το ποσό του ρυθµιζόµενου δανείου, στην περίπτωση που υπερβαίνει το 120% της αξίας της κύριας κατοικίας

Κλείδωσαν τα κριτήρια για την ένταξη στο νέο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας από τον πλειστηριασµό. Η τροπολογία που αντικαθιστά το άρθρο 9 τουνόµου Κατσέλη κατατέθηκε χθες λίγο µετά τις 9 µ.µ. στη Βουλή – εντάχθηκε σε πολυνοµοσχέδιο του υπουργείου Οικονοµίας µε τη σύµφωνη γνώµη των θεσµών. Για πρώτη φορά θεσπίζεται η επιδότηση δόσης για δανειολήπτες µε χαµηλά εισοδήµατα και προστατεύονται από τον πλειστηριασµό πρώτες κατοικίες που µπήκαν υποθήκη για εµπορικά δάνεια, ενώ θα «κουρεύεται» το ποσό του ρυθµιζόµενου δανείου στην περίπτωση που υπερβαίνει το 120% της αξίας της κύριας κατοικίας.

Συγκεκριµένα, τα κριτήρια για την ένταξη στο νέο πλαίσιο είναι τα εξής:

  • Η αντικειµενική αξία της πρώτης κατοικίας που θα προστατεύεται από πλειστηριασµό ορίζεται στα 250.000 ευρώ, αν πρόκειται για «καθαρά» στεγαστικό δάνειο.
  • Αν το δάνειο είναι επαγγελµατικό µε υποθήκη πρώτη κατοικία, τότε η αντικειµενική αξία διαµορφώνεται στα 175.000 ευρώ.
  • Το ληξιπρόθεσµο ποσό του δανείου είτε πρόκειται για στεγαστικό είτε για επαγγελµατικό δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 130.000 ευρώ. Αν η οφειλή έχει συνοµολογηθεί σε άλλο νόµισµα (πχ σε ελβετικό φράγκο), τότε για τον καθορισµό του µέγιστου ορίου των 130.000 ευρώλαµβάνεται υπόψη η ισοτιµία αλλοδαπού νοµίσµατος και ευρώ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
  • Το εισόδηµα για να είναι επιλέξιµος ένας δανειολήπτης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 36.000 ευρώ για πενταµελή οικογένεια.
  • Το ανώτερο ύψος των καταθέσεων «κλείδωσε» στα 15.000 ευρώ (από τα 65.000 ευρώ αρχικά). Σε αυτές περιλαµβάνονται µετοχές, οµόλογα, κοσµήµατα, ράβδοι χρυσού, πολύτιµοι λίθοι.
  • Η αξία της υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας και των µεταφορικών µέσων (σ.σ.: κότερα, ελικόπτερα κ.λπ.) του δανειολήπτη, του συζύγου και των προστατευόµενων µελών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ.
  • ∆ικαίωµα προστασίας θα έχουν δάνεια που ήταν «κόκκινα» (σε καθυστέρηση 90 ηµερών) στις 31 ∆εκεµβρίου 2018.
  • Τα αιτήµατα για την προστασία θα υποβάλλονται µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2019.

Ο δανειολήπτης που θα υποβάλει αίτηµα θα καταθέσει τα πλήρη οικονοµικά και περιουσιακά στοιχεία του. Σε περίπτωση που ο δανειολήπτης καθυστερήσει τρεις µήνες την καταβολή των δόσεων που έχει συµφωνήσει, βγαίνει εκτός ρύθµισης και η τράπεζα µπορεί να κινήσει διαδικασία πλειστηριασµού. Κάθε δανειολήπτης έχει δικαίωµα να υποβάλει µία αίτηση στην πλατφόρµα.