Την υποστήριξη των µαθητών µε ιδιαίτερες δυνατότητες και ταλέντο σε διάφορους τοµείς όπως οι θετικές επιστήµες, η λογοτεχνία, η ιστορία, η γλώσσα, αλλά και η µουσική, ο αθλητισµός και τα εικαστικά, σχεδιάζει το υπουργείο Παιδείας.

Στόχος είναι οι ταλαντούχοι µαθητές να ενισχυθούν ώστε να αναπτύξουν τις κλίσεις που έχουν εντός των σχολείων – κυρίως στα πειραµατικά, αλλά και στα υπόλοιπα σχολεία.

Για τον σκοπό αυτό µελετάται η δηµιουργία «οµίλων» οι οποίοι θα λειτουργούν εκτός ωρολογίου προγράµµατος κάποιες ηµέρες της εβδοµάδας, έπειτα από σχετική πρόταση του συλλόγου διδασκόντων και τη συγκατάθεση των γονέων. Οι «όµιλοι» θα έχουν την έδρα τους στα πειραµατικά σχολεία, αλλά θα µπορούν να συµµετέχουν και µαθητές από όλες τις κοντινές δηµόσιες σχολικές µονάδες.

Αν σε κάποιο πειραµατικό σχολείο δεν λειτουργούν όµιλοι για τον γνωστικό τοµέα για τον οποίο ενδιαφέρονται, οι µαθητές θα µπορούν να εγγραφούν σε οµίλους γειτονικού πειραµατικού σχολείου. Oσον αφορά τις αιτήσεις για την εισαγωγή µαθητών στα πειραµατικά και πρότυπα σχολεία για τη σχολική χρονιά 2019-2020, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστηµα από τις 27 Μαΐου έως τις 4 Ιουνίου.

Η κλήρωση για εισαγωγή στα πειραµατικά νηπιαγωγεία και πειραµατικά δηµοτικά (α’ τάξη) θα πραγµατοποιηθεί την Τρίτη 11 Ιουνίου, ενώ για τα γυµνάσια θα γίνει στις 21 Ιουνίου. Οι εξετάσεις για εισαγωγή στα πρότυπα γυµνάσια (α’ τάξη) θα πραγµατοποιηθούν την Παρασκευή 21 Ιουνίου.

Η κλήρωση για εισαγωγή στα πειραµατικά λύκεια (α’ τάξη) θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτερά 24 Ιουνίου.

Την ίδια µέρα θα γίνουν οι εξετάσεις για εισαγωγή στα πρότυπα λύκεια (α’ τάξη).

Πάντως, οι σύλλογοι αποφοίτων πρότυπων και πειραµατικών σχολείων, σε σχετική επιστολή τους, εµφανίζονται επιφυλακτικοί και αντιµετωπίζουν µε σκεπτικισµό τις αλλαγές που επιφέρει ο νέος νόµος του υπουργείου Παιδείας τόσο στο όραµα και την αποστολή αυτών των σχολείων όσο και στην καθηµερινή λειτουργία τους

πηγη