Μέσω διαγωνισμού αναζητά την εταιρεία που θα την αναδείξει στο διαδίκτυο.

Τον επόμενο κατασκευαστή της ιστοσελίδας και της εφαρμογής mobile app αναζητά η ΔΕΗ η οποία πραγματοποιεί διαγωνισμό ύψους 420.000 ευρώ για τον ανασχεδιασμό του website και της εφαρμογής mobile app. Ήδη η φάση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού είναι σε εξέλιξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τις προσφορές τους μέχρι τέλος Ιουνίου.

Όπως αναφέρεται στην σχετική προκήρυξη ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr. Το Σύστημα κατ’ ελάχιστο όριο διασφαλίζει, με τεχνικά μέσα και κατάλληλες διαδικασίες, ότι:

  • α) Καθορίζεται με ακρίβεια η ώρα και η ημερομηνία της παραλαβής των προσφορών.
  • β) Εξασφαλίζεται ευλόγως ότι κανείς δεν θα έχει πρόσβαση πριν από τις καθορισμένες ημερομηνίες στις πληροφορίες που διαβιβάζονται δυνάμει των ως άνω απαιτήσεων.
  • γ) Μόνον εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μπορούν να καθορίζουν ή να τροποποιούν τις ημερομηνίες αποσφράγισης των παραληφθεισών προσφορών.
  • δ) Στις διάφορες φάσεις της διαδικασίας ανάθεσης του Διαγωνισμού, η πρόσβαση στο σύνολο ή σε μέρος των υποβαλλομένων πληροφοριών είναι δυνατή μόνον από δεόντως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
  • ε) Η παροχή πρόσβασης στις διαβιβαζόμενες πληροφορίες είναι δυνατή μόνο από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και μόνον μετά την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα.
  • στ) Στις πληροφορίες που παρελήφθησαν και αποσφραγίσθηκαν κατ’ εφαρμογή των εν λόγω απαιτήσεων έχουν πρόσβαση μόνον τα πρόσωπα τα εξουσιοδοτημένα να λάβουν γνώση.
  • ζ) Σε περίπτωση παραβίασης ή απόπειρας παραβίασης των απαγορεύσεων ή των όρων πρόσβασης που αναφέρονται στα στοιχεία β) έως στ), εξασφαλίζεται ευλόγως ότι οι παραβιάσεις ή οι απόπειρες παραβίασης είναι σαφώς ανιχνεύσιμες.

dei3dei4

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων είναι η εγγραφή τους στο Σύστημα. Κατόπιν επιτυχούς εγγραφής θα τους δοθούν οι Κωδικοί Πρόσβασης στο Σύστημα που είναι απαραίτητοι για τη σύνδεσή τους και για την υποβολή της προσφοράς τους. Η εγγραφή δεν επιφέρει κανένα κόστος για τους οικονομικούς φορείς. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν από την επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ την ηλεκτρονική υποβολή Η παραπάνω διαδικασία δεν απαιτείται για τους ενδιαφερόμενους που έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα, συνιστάται όμως να γίνει έγκαιρα η επικαιροποίηση των στοιχείων τους με την είσοδό τους σε αυτό.

Επιπλέον, στην περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη συνεργασία του οικονομικού φορέα με τη ΔΕΗ., θα πρέπει να επικοινωνεί με την αρμόδια υπηρεσία για να του αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετική φόρμα, προκειμένου να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την καταχώρησή του από τη ΔΕΗ στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ. Για την υποβολή προσφοράς στο Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (qualified digital signature) σε περίπτωση φυσικού προσώπου του ιδίου και σε περίπτωση νομικού προσώπου του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του, η οποία να έχει εκδοθεί από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης (qualified certificate services). Να σημειωθεί ότι η χρονοσήμανση της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής θα πρέπει να προέρχεται από αναγνωρισμένη αρχή (timestamp authority), όπως για παράδειγμα η «Εθνική Πύλη Ερμής» ή το «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας».

Για τις ξένες εταιρείες που επιθυμούν να λάβουν μέρος  δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.deh5

Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά με καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής την 30.06.2020 και ώρα 11:00. Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε δυο φάσεις.  Η πρώτη φάση αφορά τη μελέτη του έργου ανασχεδιασμού για το site και το mobile app και περιλαμβάνει έρευνα, ορισμό, ανάπτυξη και παράδοση τευχών προδιαγραφών. Η δεύτερη φάση έχει να κάνει με την υλοποίηση των υπηρεσιών και περιλαμβάνει υλοποίηση εταιρικού site και mobile apps, data migration από το υπάρχον website στο καινούργιο, εγκατάσταση και εκπαίδευση χρηστών, πιλοτική λειτουργία και αξιολόγηση αποτελεσμάτων.

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της ΔΕΗ, η ανάπτυξη της νέας ιστοσελίδας και των εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την άνοιξη του 2021. Ο ανάδοχος του έργου θα έχει στη διάθεσή του 7 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης ώστε να ολοκληρώσει το σχεδιασμό της νέας ιστοσελίδας και των mobile apps, καθώς και τη μεταφορά και αναπροσαρμογή του υλικού από την υπάρχουσα ιστοσελίδα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι για να λάβει κάποιος μέρος στον συγκεκριμένο διαγωνισμό θα πρέπει να έχει κύκλο εργασιών τα τελευταία τρία χρόνια 900.000 ευρώ από κατασκευή ιστοσελίδων και apps.

Συγκεκριμένα αναφέρεται: «Να έχουν, σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων τα μέλη της αθροιστικά, μέσο ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων σε δραστηριότητες σχετικές με το αντικείμενο του διαγωνισμού 900.000€ με ελάχιστο αποδεκτό όριο αντίστοιχου ετήσιου κύκλου εργασιών ίσο με το 1/5 του ανωτέρω μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών. Σε περίπτωση που ο προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) οικονομικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών θα υπολογιστεί με βάση τις οικονομικές χρήσεις που δραστηριοποιείται».

pagenews.gr