Το 2017 (σ.σ.: τελευταία διαθέσιμα στοιχεία) το ποσοστό των δαπανών σε Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) διαμορφώθηκε στο 1,13%. Παρότι είναι διπλάσιο, από το 0,57% που ήταν η συμμετοχή του στο ΑΕΠ το 2007, η Ελλάδα παραμένει ουραγός αφού υστερεί σημαντικά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι στο 2,07%. Ενώ βρίσκεται πολύ πιο κάτω από τις επιδόσεις χωρών όπως η Σουηδία, η Αυστρία, η Γερμανία, η Δανία και η Φινλανδία, στις οποίες η συμμετοχή του R&D στο ΑΕΠ υπερβαίνει το 2,75%.

Δεδομένου μάλιστα ότι στόχος τα επόμενα χρόνια είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, με αύξηση του δείκτη “Ένταση Ε&Α” στο 3% έως το 2020, η Ελλάδα μέσω των κονδυλίων του ΕΣΠΑ προσπαθεί να καλύψει το κενό. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν ξεκινά, με καθυστέρηση άνω των τριών μηνών από τον αρχικό προγραμματισμένο και δύο χρόνια από τον πρώτο κύκλο, ο δεύτερος κύκλος της δράσης Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ.

Ο προϋπολογισμός του Β’ κύκλου είναι στα 200 εκατ. ευρώ και η ένταση της ενίσχυσης  κυμαίνεται από 25–80%, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και την επιλέξιμη δραστηριότητα/δαπάνη. Η διαφορά με τον πρώτο κύκλο είναι ότι σε αυτό τον δεύτερο κύκλο μπορούν να υποβάλουν αίτηση ένταξης από τις 28 Μαρτίου έως και τις 29 Μαΐου και μεγάλες επιχειρήσεις.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς και θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις εξής κατηγορίες παρεμβάσεων:

I. Έρευνα και ανάπτυξη από επιχειρήσεις

II. Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς Οργανισμούς

III. Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων

IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

Η Παρέμβαση Ι στον Β’ κύκλο επεκτείνει τη στόχευσή της και σε μεγάλες επιχειρήσεις και προωθεί τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας επιστημονικού προσωπικού. Οι παρεμβάσεις ΙΙ και ΙΙΙ παραμένουν ίδιες, ως προς τη στόχευσή τους, όπως στον Α’ κύκλο. Ενώ η Παρέμβαση IV αφορά στη χρηματοδότηση προτάσεων που πέρασαν το κατώφλι βαθμολογίας του SME Instrument του Horizon 2020 της ΕΕ, δηλαδή έλαβαν τη “Σφραγίδα Αριστείας” (Seal of Excellence) ως ιδιαίτερα καινοτόμες προτάσεις, αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν λόγω εξαντλήσεως των διαθέσιμων κονδυλίων.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλόμενων προτάσεων-έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες. Οι προτάσεις της Παρέμβασης IV “Σφραγίδα Αριστείας” θα πρέπει να υλοποιηθούν στη χρονική διάρκεια που έχει εγκριθεί από το Πρόγραμμα H2020 – SME Instrument.

capital.gr/