Σήμερα τίθεται σε ισχύ η οδηγία σχετικά με ειδικές εγγυήσεις για τα παιδιά. Είναι η τελευταία από μια δέσμη έξι οδηγιών της ΕΕ που εγγυώνται δικονομικά δικαιώματα για τους πολίτες σ’ ολόκληρη την ΕΕ, συμπληρώνοντας το σύνολο των δικαιωμάτων.
Εκτός από τα νέα αυτά δικαιώματα για τα παιδιά, στις 5 Μαΐου τέθηκε σε ισχύ η οδηγία που εγγυάταιτην πρόσβαση σε δικαστική αρωγή. Αυτή η δέσμη κανόνων της ΕΕ διασφαλίζει ότι γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών για δίκαιη και ίση μεταχείριση στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και ότι εφαρμόζονται με όμοιο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη.
Ο κ. Φρανς Τίμερμανς πρώτος Αντιπρόεδρος αρμόδιος για το Κράτος Δικαίου και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, δήλωσε: «Κάθε χρόνο στην Ευρώπη 9 εκατομμύρια άτομα εμπλέκονται σε ποινικές διαδικασίες. Ένα κράτος δικαίου που λειτουργεί σωστά πρέπει να διασφαλίζει ότι όλοι οι Ευρωπαίοι μπορούν να είναι σίγουροι ότι θα τύχουν δίκαιης και ισότιμης μεταχείρισης ενώπιον του νόμου. Πρέπει να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε και να προάγουμε το κράτος δικαίου μας ούτως ώστε να καλλιεργήσουμε την ακλόνητη πίστη στα δικαστικά μας συστήματα και στην ικανότητά τους να προστατεύουν όλους τους πολίτες μας και τις κοινωνίες μας.»
Η κ. Βέρα Γιούροβα, Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, πρόσθεσε: «Τα παιδιά αξίζουν ειδική προστασία στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. Με τους νέους κανόνες διασφαλίζουμε ότι γίνεται σεβαστή η ιδιωτική τους ζωή και ότι κρατούνται χωριστά από τους ενήλικες κρατούμενους. Επιπλέον, όλοι στην ΕΕ μπορούν τώρα να είναι σίγουροι ότι θα έχουν πρόσβαση σε δικαστική αρωγή σε περίπτωση που την χρειαστούν. Η δικαιοσύνη πρέπει να αποδίδεται· πρέπει όμως παράλληλα να διασφαλίζουμε ότι αποδίδεται με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών μας.»
Ισχύουν τα ακόλουθα δικαιώματα:
  • Ειδικές εγγυήσεις για τα παιδιά. Κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περισσότερα από 1 εκατομμύριο παιδιά αντιμετωπίζουν ποινικές διαδικασίες. Τα παιδιά είναι ευάλωτα και χρειάζονται ειδική προστασία σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Με τους νέους κανόνες που ισχύουν από σήμερα, τα παιδιά θα πρέπει να επικουρούνται από δικηγόρο και να διαχωρίζονται από τους ενήλικες σε περίπτωση που φυλακίζονται. Πρέπει να γίνεται σεβαστή η ιδιωτική ζωή των παιδιών και οι ανακρίσεις θα πρέπει να καταγράφονται με οπτικοακουστικά μέσα ή με άλλον κατάλληλο τρόπο.
  • Το δικαίωμα σε δικαστική αρωγή.Τα πρόσωπα που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι, δικαιούνται δικαστική αρωγή, δηλαδή οικονομική στήριξη, για παράδειγμα, εάν δεν διαθέτουν τους οικονομικούς πόρους για να καλύψουν το κόστος της διαδικασίας.
Οι κανόνες της ΕΕ θεσπίζουν σαφή κριτήρια για τη χορήγηση δικαστικής αρωγής. Οι αποφάσεις σχετικά με τη δικαστική αρωγή πρέπει να λαμβάνονται εγκαίρως και με επιμέλεια και τα πρόσωπα πρέπει να ενημερώνονται εγγράφως σε περίπτωση ολικής ή μερικής απόρριψης της αίτησής τους.