Την ελληνική υπηκοότητα και το ελληνικό διαβατήριο θα μπορούν να λάβουν πολίτες τρίτων χωρών που αποκτούν στην Ελλάδα ακίνητη περιουσία τουλάχιστον 2 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την «Καθημερινή», ακόμα και εάν έχει αποκτήσε τα ακίνητα αυτής της αξίας μέσω νομικού προσώπου με την προϋπόθεση ότι οι μετοχές και τα εταιρικά μερίδια να ανήκουν εξ ολοκλήρου στον ίδιο.

Επίσης ο αγοραστής θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας με κατοικία αγοραίας αξίας 500.000 ευρώ και να καταβάλλει ετησιως τουλάχιστον 50.000 ευρώ για έξοδα συντήρηση της κατοικίας.

Στις δικλίδες ασφαλείας του σχεδίου της κυβέρνησης περιλαμβάνεται η υποχρέωση εφάπαξ πληρωμής του τιμήματος της ακίνητης περιουσίας κατά την υπογραφή των συμβολαίων. Το τίμημα θα καταβάλλεται με δίγραμμη τραπεζική επιταγή ή με κατάθεση τραπεζικού εμβάσματος.

Πάντως, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, αίτηση για λήψη ελληνικής υπηκοότητας θα μπορούν να υποβάλλουν και οι άμεσοι συγγενείς του αρχικού αιτούντος -για τους συζύγους ταυτόχρονη αίτηση, ενώ παιδιά και γονείς του αιτούντος θα μπορούν να υποβάλλουν αφού έχει τελειώσει η διαδικασία πολιτογράφησης του αρχικού αιτούντος-, ενώ θα τεθεί όριο έως 200 πολιτογραφήσεις ανά έτος.