Μεγάλη η τρύπα στον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά κανείς δεν αποκλείει βελτίωση

H πανδημία και η διάθεση τεράστιων κονδυλίων ζεστού χρήματος προκειμένου να μην καταρρεύσει η οικονομία είναι ένα από τα σοβαρότερα, αν όχι το πλέον σοβαρό ζήτημα που απασχολεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Οπως όλα δείχνουν το Α’ εξάμηνο καταγράφεται μια τρύπα στον προϋπολογισμό ύψους δύο δισ.με τις προβλέψεις να παραμένουν δυσοίωνες και για το Β’ εξάμηνο, αν και ενδέχεται να μην είναι τόσο σκοτεινή η τελική εικόνα και ο τελικός απολογισμός.

Τον Ιούνιο, τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 2.791 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 569 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες μηνιαίες εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και λαμβανομένου υπόψη του ποσού των 106 εκατ. ευρώ, του οποίου η καταχώριση εκκρεμεί, ως ανωτέρω, τα έσοδα από φόρους είναι αυξημένα για το μήνα Ιούνιο 2020 κατά 64 εκατ. ευρώ. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Ιούνιο 2020 κυρίως οι εξής βασικές κατηγορίες εσόδων:

 • α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 49 εκατ. ευρώ,
 • β) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 231 εκατ. ευρώ,
 • γ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 33 εκατ. ευρώ,
 • δ) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 10 εκατ. ευρώ,
 • ε) ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 16 εκατ. ευρώ,
 • στ)  Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 77 εκατ. ευρώ,
 • ζ) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 11 εκατ. ευρώ,
 • η) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 53 εκατ. ευρώ,
 • θ) Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 27 εκατ. ευρώ,
 • ι) Φόροι κεφαλαίου κατά 20 εκατ. ευρώ,
 • ια) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 18 εκατ. ευρώ,
 • ιβ) Μεταβιβάσεις κατά 455 εκατ. ευρώ,
 • ιγ) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 29 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων του Ιουνίου 2020 ανήλθαν σε 487 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 199 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (288 εκατ. ευρώ).

Συνολικά στο εξάμηνο η εικόνα των φορολογικών εσόδων διαμορφώνεται ως εξής:

 • α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 257 εκατ. ευρώ ή 26,1%,
 • β) ΦΠΑ καπνικών προϊόντων κατά 15 εκατ. ευρώ ή 5,0%,
 • γ) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 1.113 εκατ. ευρώ ή 15,3 %,
 • δ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 223 εκατ. ευρώ ή 10,6%,
 • ε) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 49 εκατ. ευρώ ή 4,9%,
 • στ) ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 83 εκατ. ευρώ ή 28,8%,
 • ζ) Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 22 εκατ. ευρώ ή 21,3%,
 • η) Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 55 εκατ. ευρώ ή 24,6%,
 • θ)  Φόροι ταξινόμησης οχημάτων κατά 50 εκατ. ευρώ ή 33,2%,
 • ι) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 149 εκατ. ευρώ ή 16,4%,
 • ια) Λοιποί φόροι επί αγαθών κατά 12 εκατ. ευρώ ή  34,0%,
 • ιβ) Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών κατά 27 εκατ. ευρώ ή 18,1%,
 • ιγ) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 80 εκατ. ευρώ ή 14,6%,
 •     εκ των οποίων : ΕΝΦΙΑ κατά 72 εκατ. ευρώ ή 14,0%,
 • ιδ) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 10 εκατ. ευρώ ή 1,6%,
 • ιε) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 439 εκατ. ευρώ ή 9,6%,
 • ιστ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 38 εκατ. ευρώ ή 8,7%,
 • ιζ) Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 45 εκατ. ευρώ ή 8,3%,
 • ιη) Φόροι κεφαλαίου κατά 55 εκατ. ευρώ ή 42,8%,
 • ιθ) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 70 εκατ. ευρώ ή 11,1%,
 • κ) Μεταβιβάσεις κατά 239 εκατ. ευρώ ή 10,9%,
 • κα) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 144 εκατ. ευρώ ή 40,3%,
 • κβ) Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 316 εκατ. ευρώ ή 99,4%.